Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
aa
İHALE İLANI RİZE İL ÖZEL İDARESİ
05 Nisan 2018 Perşembe 11:10:00 / İHALE İLANLARI
İHALE İLANI RİZE İL ÖZEL İDARESİ


 
İHALE İLANI

 

                                                 RİZE İL ÖZEL İDARESİ

 Rize İli Pazar İlçesi Ciha Kalesi Restorasyon Uygulaması İnşaatı İşi, Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 23’üncü maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

İhale kayıt numarası

: 2018/150414

 

1.    İdarenin

 

a)  Adresi

: Rize İl Özel İdaresi/Engindere Mah. Niyazi Türkmenbaşı Cad. No: 11 53020 - Merkez/RİZE

b)  Telefon ve faks numarası

: 464 2260910 – 464 2260909

c)  Elektronik posta adresi

: -

d)  İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

: www.rizeozelidare.gov.tr

2.    İhale konusu yapım işinin

 

a)  Niteliği, türü ve miktarı

: 1 Adet Kale Restorasyon Uygulaması İnşaatı İşi

b)  Yapılacağı yer

: Rize İli Pazar İlçesi

c)  İşe başlama tarihi

: Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 10 (On) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d)  İşin süresi

: Yer tesliminden itibaren 160 (YüzAltmış) takvim günüdür.

3.    İhalenin

 

a)  Yapılacağı yer

: Rize İl Özel İdaresi (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü)/Engindere Mah. Niyazi Türkmenbaşı Cad. No: 11 B Blok 53020 - Merkez/RİZE

b)  Tarihi ve saati

: 24.04.2018 – 11:00

 

4.    İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.  Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da esnaf ve sânatkar odası Belgesi;

a)    Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b)    Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.2.  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

a)    Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

b)    Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3.  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesi (i) bendi gereğince hazırlanan Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğin 8 inci maddesinin altıncı fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname.

4.1.4.  Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.5.  Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu

4.1.6.  Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.7.  İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.8.  İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.9.  Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya her iki ortağında mühendis veya mimar olması ve belgelenmesi halinde ise tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve ilan tarihinden önce kurdukları veya ortak olduklarını gösteren belge.

4.1.10.Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1.  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.  İş deneyim belgesi: Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 8 inci maddesine göre değerlendirmek üzere, İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde, uygulama işleri için son onbeş yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait ilk sözleşme bedelinin en az % 80 (yüzde seksen)’i oranında gerçekleştirdiği veya % 80 (yüzde seksen)’i oranında denetlediği veya yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve istekli tarafından teklif edilen bedelin % 90 (Yüzde Doksan)’nından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi.

4.3.2.  İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler:

4.3.2.1.  İhale konusu işte çalıştırılması öngörülen teknik personelin nitelik ve sayısı aşağıda belirtilmiştir. İstekliler teknik personel için “Teknik Personel Taahhütnamesi”ni teklifleri kapsamında ihale komisyonuna sunacaklardır. İhale üzerinde kalan isteklinin, taahhüt edilen teknik personelin idarece öngörülen nitelik ve sayıda olduğuna dair belgeleri sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (Beş) gün içinde idareye sunması zorunludur.

Adet

Pozisyonu

Mesleki Unvanı

Mesleki Özellikleri

1 Ad.

Teknik Personel

İnşaat Mühendisi

En Az 5 (Beş) Yıl Deneyimli

4.4. Bu ihalede 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu alt mevzuatında yer alan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği`nde belirtilen "(B) Üst Yapı (Bina) İşleri/I. Grup: Bina İşleri" ve/veya bu işler kapsamında yapılan ikmal (tamamlama), onarım, tadilat ve güçlendirme işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.1.  İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir.

5.    Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.    İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.    İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300,00 TL. (ÜçYüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten satın alınabilir. İhale dokümanını idareden satın alacak olan isteklilerin ihale dokümanı satış bedeli olan 300,00 TL`yi (ÜçYüz Türk Lirası) “isteklinin adı/soyadı ya da ticaret unvanını, T.C. kimlik numarasını/vergi numarasını, işin adını ve ihale dokümanı bedeli olarak yatırıldığını belirterek Rize İl Özel İdaresi`nin Halk Bankası Rize Şubesi`ndeki TR85 0001 2009 6900 0006 0000 09 İBAN nolu cari hesabına yatırmaları ve makbuzuyla birlikte idareden satın alma işlemini gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

7.2. İhaleye teklif verecek olan isteklilerin kendisinin veya temsilcilerinin idarece onaylı ihale dokümanını ihale tarihinden en az 3 (üç) gün önce satın almaları zorunludur.

8.    Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Rize Rize İl Özel İdaresi (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü)/Engindere Mah. Niyazi Türkmenbaşı Cad. No: 11 B Blok 53020 - Merkez/RİZE adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.    İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır

10.  İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Mektup ya da Hazine senedi dışındaki nakit teminatın “isteklinin adı/soyadı ya da ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi numarası, işin adı ve geçici teminat bedeli olduğu” belirtilerek Rize İl Özel İdaresi`nin Halk Bankası Rize Şubesi`ndeki TR85 0001 2009 6900 0006 0000 09 iban nolu cari hesabına yatırılması ve buna ilişkin makbuzun teklif dosyası içerisinde ihale komisyonuna sunulması zorunludur.

11.  Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12.  Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir.

13.  Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

14.  Teklif tutarı, ihale dokümanında belirtilen yöntemle hesaplanan sınır değere eşit ya da altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

15.  Bu ihalede, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp, Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği esasları uygulanacaktır.

Bu haber 1644 kez okundu
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.
© 2012 - Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan kopyalanamaz.
Kod ve Tasarım : Rizedeyiz Bilgi İşlem